Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

destrukcja
12:10
1642 cf2a 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna

February 13 2019

destrukcja
09:11
Reposted fromshakeme shakeme viaoll oll

November 03 2018

destrukcja
18:52
6963 a48b 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viadrozdzi drozdzi
destrukcja
18:51
2192 c90c 400
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoll oll

November 01 2018

destrukcja
09:29
   
Reposted from4777727772 4777727772 viaDagarhen Dagarhen
destrukcja
09:28
4931 673e 400
Reposted frompulperybka pulperybka viaDagarhen Dagarhen

October 28 2018

destrukcja
19:03
destrukcja
10:07
4065 84a3 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaoll oll

October 20 2018

destrukcja
13:01
Reposted fromgruetze gruetze viaDagarhen Dagarhen
destrukcja
13:01
destrukcja
13:01
4354 418b 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDagarhen Dagarhen
destrukcja
12:57
5713 7ebc 400
Reposted fromthinredline thinredline viaDagarhen Dagarhen

October 02 2018

18:04
4650 9010 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaoll oll
destrukcja
18:02
2945 c0e4 400
Reposted fromowca owca viaoll oll

September 23 2018

destrukcja
15:57
Nigdy tak bardzo nie byłeś całym moim światem jak teraz, kiedy Cię w nim nie ma.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
destrukcja
15:56
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska, Trans
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
destrukcja
15:55
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
destrukcja
15:55
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
destrukcja
15:48
0499 8eaa 400
Reposted fromowca owca viaoll oll
destrukcja
15:47

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl